کتابفروشی های اهوازکتاب ها

رشد

اهواز، خیابان حافظ بین سیروس و سلمان فارسی
تلفن: ۰۶۱۳۲۲۱۷۰۰۲ پیک ویژه: ۰۶۱۳۲۲۳۶۴۴۲

شرق

اهواز، خیابان حافظ بین سلمان فارسی و سیروس پلاک ۳۳۳
تلفن: ۰۶۱۳۲۲۱۰۲۵۴

محام

اهواز، کیان پارس، فلکه سوم، بازار امام رضا
تلفن: ۰۶۱۳۳۳۷۹۰۷۰ پیک ویژه: ۰۶۱۳۳۹۱۱۴۰۱

شهر کتاب اهواز

اهواز خ نادری بین حافظ و فردوسی
تلفن: ۰۶۱۳۲۲۱۲۳۱۴