سینما های اهواز فیلم ها

بهمن

اهواز، خیابان شریعتی، نبش خیابان آهنگری
تلفن: ۰۶۱۳۲۲۲۳۵۱۵

قدس

اهواز، بازار امام خمینی
تلفن: ۰۶۱۳۲۲۲۴۲۲0

ساحل

اهواز، میدان شهدا
تلفن: ۰۶۱۳۲۲۲۲۰۳۷

هلال

اهواز، کیان پارس، جنب پل لشکر
تلفن: ۰۶۱۳۳۳۳۰۶۶۲

اکسین

اهواز، خیابان شریعتی، نبش خیابان کافی
تلفن: ۰۶۱۳۲۲۲۵۵۱۸