کارگاه یک روزه آیین نگارش و نامه نگاری اداری

کارگاه یک روزه آیین نگارش و نامه نگاری اداری

مدرس: دکتر اردشیر ساسان
مدت دوره: یک روزه
زمان: 18 اسفند 1397 ساعت 14:41
توضیحات:

نظرات
0