محمد حسن عامری

« *اهـــلِ خــــوزستــــانم* » سرزمینم پُرِه خـــــاک ریه هایم ناپاک ! رودهایم بی آب . چشم هایم بی تاب . من به انبارِ پر از نفت جهان چسبیدم من فقیرم اما ، چون گهر بر تن تو باریدم .

محمد حسن عامری
محمد حسن عامری
1 20
محمد حسن عامری
محمد حسن عامری
69
محمدحسن عامری
محمدحسن عامری
10
محمدحسن عامری
محمدحسن عامری
13
محمدحسن عامری
محمدحسن عامری
4 88
محمدحسن عامری
محمدحسن عامری
1 76
محمدحسن عامری
محمدحسن عامری
62
محمدحسن عامری
محمدحسن عامری
7