محمد حسن عامری

« *اهـــلِ خــــوزستــــانم* » سرزمینم پُرِه خـــــاک ریه هایم ناپاک ! رودهایم بی آب . چشم هایم بی تاب . من به انبارِ پر از نفت جهان چسبیدم من فقیرم اما ، چون گهر بر تن تو باریدم .

محمد حسن عامری
محمد حسن عامری
1 15
محمد حسن عامری
محمد حسن عامری
63
محمدحسن عامری
محمدحسن عامری
7
محمدحسن عامری
محمدحسن عامری
11
محمدحسن عامری
محمدحسن عامری
3 81
محمدحسن عامری
محمدحسن عامری
1 73
محمدحسن عامری
محمدحسن عامری
59
محمدحسن عامری
محمدحسن عامری
6