محمد حسن عامری

« *اهـــلِ خــــوزستــــانم* » سرزمینم پُرِه خـــــاک ریه هایم ناپاک ! رودهایم بی آب . چشم هایم بی تاب . من به انبارِ پر از نفت جهان چسبیدم من فقیرم اما ، چون گهر بر تن تو باریدم .

محمد حسن عامری
محمد حسن عامری
1 18
محمد حسن عامری
محمد حسن عامری
65
محمدحسن عامری
محمدحسن عامری
9
محمدحسن عامری
محمدحسن عامری
13
محمدحسن عامری
محمدحسن عامری
3 83
محمدحسن عامری
محمدحسن عامری
1 75
محمدحسن عامری
محمدحسن عامری
61
محمدحسن عامری
محمدحسن عامری
7