بازدید از سرای سالمندان

بازدید از سرای سالمندان

شروع: 23 آذر 1397 ساعت 16:00
پایان: 23 آذر 1397 ساعت 17:00
10 ماه پیش برگزار شد
مکان: کوت عبدالله، کوی اسلام آباد شرقی، خیابان 4(قطب الدین)، انتهای خیابان بعد از منازل مسکونی.
وب سایت: instagram.com/bazdid.az.salmandan.ahvaz
توضیحات:

نظرات
0