کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر فعال حوزه هوش مصنوعی و اتوماسیون صنعتی