نویسنده: تیارا پدر

پدر

 

در همان ابدیت چشمانش

جوانی اش را به گور سپرد

دستانش را در پی بزرگی ام 

به پیله ها سپرد

پا به پای قدم هایم 

کمرش خم شد

نهمین سال از دهه ی هشتاد بود

که تاب نیاورد

به درون عکس ها پناه برد

و من هفت سالی میشود

به دنبالش در پی عکس ها میگردم

 

نویسنده:فاطمه کمالی

عکاس: دلتا حسین زاده

نظرات
0